Energimærkning

Lovpligtig energimærkning ved salg

Energimærkning af ejendomme er lovpligtigt ved salg, men kan også anbefales i alle andre tilfælde, fordi det giver et overblik over ejendommens miljøbelastning og forbrug af el, vand, varme.

Fra 1. marts 2011 er det dog muligt at udarbejde energimærkninger uden bygningsgennemgang for visse bygninger. Dette indebærer, at der udarbejdes en energimærkning for en bygning ud fra BBR-oplysningerne og de oplysninger, der tilvejebringes af ejeren, uden at bygningen gennemgås af energikonsulenten. (Se nedenfor)

Udarbejdelse af energiplan

Ved energimærkningen udarbejdes der en energiplan, som er et forslag til hvordan el-, varme- og vandforbruget kan reduceres og hvor meget der kan spares. Samtidigt udarbejdes et skøn over, hvad de foreslåede forbedringer ventes at koste.

Det er sælger, som skal bestille og betale for energimærkningen.

Energimærkningen er lovpligtig ved ejerskifte, og køber kan derfor efter handlen få udført en energimærkning for sælgers regning, hvis den ikke er foretaget forinden.

Sælger skal afgive oplysninger om ejendommens energiforhold.

Energimærkning uden bygningsgennemgang

Energimærkning uden bygningsgennemgang kan dog kun gennemføres hvis bygningen opfylder visse kriterier. Det er:

  • Bygningen er et-familiehus (BBR-kategorierne 110, 120 og 130)
  • Bygningen er maksimalt 25 år gammel (det vil sige at bygningen er opført efter 1. januar i året, der ligger 25 år før tidspunktet for energimærkningen.

Udarbejdelsen af disse energimærkninger er nærmere beskrevet i ”Håndbogen for energikonsulenter, Energimærkninger uden bygningsgennemgang”.

Energimærkningerne udarbejdes ved brug af IT-programmer, som er godkendt af Energistyrelsen. Indtil videre er god- kendt to forskellige programmer, som markedsføres af henholdsvis Ek-Pro og EnergySystems.

Det første skridt i udarbejdelsen af et energimærke er at indhente oplysninger om bygningen fra bygningsejeren. Dels skal man indhente oplysninger om bygningen og dens energiforbrug, og dels en erklæring fra ejeren om, at bygningen ikke er ombygget eller ændret på en sådan måde, at den energimæssige ydeevne er væsentligt forringet.

Bygningsoplysningerne kan indhentes via det vedlagte skema. Energikonsulenten kan benytte et andet skema blot det omfatter de samme oplysninger. Erklæringen fra bygningsejeren, skal derimod indhentes ved brug af den vedlagte blanket, som skal opbevares af energikonsulenten som en del af baggrundsmaterialet for energimærkningen.

Det andet skridt er at kontrollere om bygningsoplysningerne, som er indberettet af ejeren, stemmer overens med BBR- oplysningerne for bygningen. IT-programmerne til energimærkningen stiller særlige faciliteter til rådighed for energi- konsulenterne til indhentning af oplysninger om bygningen fra BBR-registret. Kontrollen omfatter således om der over- enstemmelse mellem, de oplysninger, der er tilvejebragt af ejeren og oplysningerne om bygningen i BBR på følgende punkter:

  • Bygningkategorien. Ejerens oplysninger skal stemme overens med BBR, dvs. at bygningen skal være et stuehus, et fritliggende parcelhus eller et rækkehus.
  • Bygningens alder. Alderen defineres som det år, hvor bygningen er klarmeldt.
  • Bygningens varmeforsyning.
  • Bygningens størrelse. Dette omfatter det samlede bolig- og Erhvervsareal. Der kan accepteres en uoverensstemmelse på maksimalt +/- 10% i arealoplysningerne mellem ejerens oplysninger og BBR.

Derudover skal konsulenten kontrollere om energiforbruget er rimeligt for en bygning af den givne type. Dette sker ud fra det oplyste energiforbrug. Energikonsulenten skal her sikre, at det årlige energiforug per m2 befinder sig inden for intervallet, som fremgår af vedlagte tabel. Konsulenten skal her også være opmærksom på, at bygningsejeren vedlæg- ger dokumentation energiforbruget i form af faktura fra energiselskabet. Hvis energiforbruget ikke præcist dækker et kalenderår, skal forbruget omregnes til kalenderår.

Hvis der uoverenstemmelser mellem de oplysnninger, som ejeren tilvejebringer og BBR (bortset fra mindre uoverens- stemmelser om arealer), kan der ikke udarbejdes energimærkning uden bygningsgennemgang. Ejeren kan så vælge at opdatere BBR-oplysnningerne eller også skal der udarbejdes energimærkning på sædvanlig vis, det vil sige med byg- ningsgennemgang.

Når ejeroplysningerne er kontrolleret, inddateres oplysningerne i IT-programmet til energimærkningen. I denne forbun- delse skal angives om der er mulighed for forsyning med fjernvarme eller naturgas. Disse oplysninger må energikon- sulenten indhente, fx ved at ringe til fjernvarmeselskabet eller gasselskabet. Energistyrelsen arbejder på, at indlægge denne oplysning i IT-programmet til energimærkningen.

Herefter kan energimærkerapporten udskrives og sendes til husejeren.

Flere informationer

  • Lov om energimærkning
  • Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Kontakt os for yderligere information