Skimmelsvampeundersøgelser

Dansk Bygningsundersøgelse udfører skimmelsvampeundersøgelser af enhver art i samarbejde med anerkendte laboratorier.

Et sundt indeklima kræver udluftning:

 Luft ud i din bolig mindst 2-3 gange i døgnet i 5-10 min. Luftes der ud længere tid af gangen, vil dette blot medføre

et unødigt varmeforbrug. Luk derfor også for radiatorerne under kraftig udluftning.

Luftfugtigheden / relative luftfugtighed (RF) vil indendørs normalt ligge på 35-65% afhængig af årstiden – mindst

om vinteren.

Familien skaber 10-12 l vanddamp:

En familie, 2 voksne og 2 børn, skaber omkring 10-12 l fugt (vanddamp) i døgnet. Al denne fugt SKAL fjernes fra

boligen. For hver m3 luft der udskiftes ved ventilation, fjernes der ca. 3 gr. vanddamp. Drejer det sig om fx 12 liter

(12 kg) vanddamp, der skal fjernes, skal boligen ventileres med (12000g / 3g) 4000 m3 luft i døgnet.

 Synlige tegn på høj luftfugtighed:

Når der dannes kondens (synlig fugt) indvendig på termoruder, er det et signal om, at luftfugtigheden er for høj. Luk

så vinduer og døre op og skab gennemtræk i boligen i 5-10 min. Er der fx 65% RF og temperaturen er 19 gr C i

rummet, vil en forøgelse af temperaturen til 21 gr C alene medføre, at luftfugtigheden nu falder til 58% RF.

 Tørring af vasketøj:

Hæng aldrig vasketøj til tørre inde i boligen. En hyppig høj luftfugtighed kan medføre, at der dannes skimmelsvamp

på (kolde) overflader som ydervægge. Evt. vådt overtøj bør i påkommende situationer anbringes i toilet- /baderum,

så der kan sikres tilstrækkelig ventilation.

 Ventilation under madlavning:

Gør brug af el-ventilation / emhætte når komfur eller ovn er i brug. Gryder skal tildækkes med låg under brug.

herved vil man netop sikre, at vanddamp ikke unødigt tilføres øvrige rum i boligen.

 Fugt fra bruser i baderum:

Ved brusebad er det væsentligt, at døren til baderummet holdes lukket, så vanddamp ikke tilføres øvrige rum. El-

udsugningen i loftet skal være intakt, ligesom der skal være etableret en fri spalte under døren for nødvendig

lufttilførsel. Efter brusebad bør overskydende vand i brusenichen straks fjernes.

 Fugt i soverum:

Soverum skal løbende sikres en tilstrækkelig udluftning og varmetilførsel. For disse som øvrige rum gælder det, at

spalteventiler i vinduer altid skal stå åbne. En acceptabel luftfugtighed, uden rummet tilføres en høj varmetilførsel,

kan tilvejebringes ved supplerende at anvende en kondensaffugter, som kan købes i ethvert byggemarked.

 Ydervægge i bryggers:

Kolde ydervægge i fx bryggers og murfalse ved vinduer og døre kan let blive tilført fugt, hvorfor det kan anbefales

at disse vægge malebehandles med specialmaling – BioRid. Forud for behandling skal disse vægge afrenses.

 Luftfugtigheden om vinteren:

I vinterperioden: december, januar og februar bør luftfugtigheden kun i korte perioder overstige 45% RF (relativ

fugtighed). En lav luftfugtighed bidrager også til, at husstøvmiderne vil blive reduceret i antal til gunst for

indeklimaet. Anskaf evt. et hygrometer (fugtmåler) til brug for kontrol af luftfugtigheden.

 Ventilation bag møbler:

Møbler, herunder senge og skabe mv., bør holdes min. 5 cm fra ydervægge, så der sikres luftcirkulation mellem

ydervægge og diverse møbler. En stillestående (fugtig) luft vil således kunne ventileres væk under den daglige

udluftning af boligen.

 Luftcirkulation i boligen:

Når ingen personer gør ophold i boligen, er det væsentligt, at døre mellem opholdsrum står åbne, så luften kan

cirkulere rundt med bidrag fra åbne spalteventiler monteret i vinduer, herunder terrassedør.

 Vand på trægulve:

Ved gulvvask skal man være opmærksom på, at flydende vand på trægulve aldrig må være forekommende, idet

vandet via sprækker i gulvbrædderne og ved fodpaneler kan blive tilført gulvkonstruktionen. Herved vil der kunne

opstå fare for dannelse af skimmelsvamp på fx undersiden af gulvbrædderne.

 Hold krybekælderen tør:

Ventilationsriste i fundamenter skal holdes intakte og fri for tilsmudsning med fx blade fra løvfald. Fra underkant

riste til terræn skal der mindst være 10 cm, så overfladevand ikke tilføres krybekælderen. Tilstedeværelsen af fugt

kan fx stamme fra utætte rørføringer og/eller indsivende overfladevand. Krybekælderen skal derfor ofte inspiceres.

 Klimaskærmen skal være intakt:

Taget skal være tæt for nedbør. Facadernes tilstand, murværk og fuger, må ikke unødigt give anledning til, at

slagregn tilføres hulmuren. Tagrender og nedløb skal være intakte ligesom disse hyppigt skal renses for blade mv.

 

Kontakt os for yderligere information